در قسمت قبلی تا حدودی با علی کیانی موحد آشنا و متوجه شدیم که چگونه پای علی کیانی موحد به دنیای رسانه باز شد و در عرصه هنر و ورزش در رسانه به فعالیت پرداخته است.
علی کیانی در مورد کار رسانه ای در دو عرصه ورزش و هنر متعقد است : این دو عرصه در کار رسانه بسیار متفاوت است و هنرمندان بسیار حساس تر از ورزشی ها یی هستند و باید رسانه ای هنر خود اهل هنر باشد تا بتواند ارتباط مناسب با اهالی هنر برقرار کند ولی اهالی ورزش  دارای حساسیت کمتر هستند و برقراری ارتباط با آن ها راحت تر است.
کیانی همچنین می گوید : اگر یک  رسانه ای حس اعتماد ورزشکار و هنرمند به خود جلب کند به راحتی می تواند با ورزشکار و هنرمند ارتباط برقرار کند. امروزه اکثر ورزشکاران و هنرمندان به علت تعدد دیدن خبرنگار خودشان روانشناسان خوبی شده اند.
کیانی در مورد گسترش فضای مجازی می افزاید: گسترش فضای مجازی با تسریع در نشر اطلاعات و اخبار شده ولی نمی توان به هر مطلبی منتشره در فضای مجازی اعتماد کرد.
ایمان کوچکی همکار علی کیانی در اطلاعات هفتگی در کیانی موحد می گوید: علی بسیار  با دانش و همه به افراد تازه وارد به فضای رسانه کمک می کند و از میدان دادن  به افراد با استعداد هیچ هراسی ندارد