امید قاسمیان شنونده سرشناس رادیو ورزش گفت: صحبت هایی با مدیر رادیو ورزش برای حضور در برنامه زنده با من شده است
وی با بیان این مطلب خاطر نشان کرد: مدیریت رادیو ورزش از من دعوت کرد در جلسه مدیران گروه های مختلف برنامه سازی رادیو ورزش شرکت و پیشنهاد های خود را ارایه دهم 
قاسمیان در ادامه گفت: مدیریت رادیو ورزش احتمال حضورم در یکی از برنامه های زنده را نیز داد.
وی در مورد برنامه ای  که احتمال دارد در آن حضور یابد، افزود: به احتمال فراوان در برنامه عصرانه که بحث تخصصی ورزشی اش کمتر است حضور خواهم یافت.